:ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه - ساعت 9 الی 21 | پشتیبانی: 09126029528 09026029528 | ایمیل : info[at]tvserviceiran.com

Logo

تعمیر و سرویس انواع دستگا های LCD/ LED/QLED در استان های مختلف کشور با گارانتی معتبر

Service Menu Code with Board Name

Service Menu Code

mode (service mode) (Service Menu Code with Board Name
CV338H- A32: Menu 1147
CV338H- A42: Menu 1147
CV338H- A50: Menu 2580
CV628H-T42: Menu 1147
CV628H-B42: Menu 1147
CV950H-A42: Source 2580
MSD338ST V5.0: Source 2580
TP.HV310.PB801: Menu 1147
TP.HV320.PB801: Menu 1147
TP.HV510.PC821: Source 2580
TP.HV530.PC821: Source 2580
TP.MS338.PB801: Menu 1147
TP.MS338.PB802: Menu 1147
TP.MS338.PC821: Menu 1147
TP.MS338.PB822: Menu 1147
TP.MS338.P818: Menu 1147
TP.MS338.PB802: Menu 1147
TP.MS338.PB818: Menu 1147
TP.MS358.PB801: Menu 1147
TP.MS608.PB831: Menu 1147
Tp.MS608.P83: Menu 1147
Tp.MS608.P82: Input/Source 1147
TP.MS628.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.MS628.PB803: Menu 1147, Menu 2580
TP.MS628.PB831: Menu 1147
TP.MS628 PD65: Menu 1147, Menu 2580
TP.MT5505.PC801: Menu 1147
TP.MT5507.PC821: Menu 1147
TP.MT5507.PB801: Menu 1147
TP.RT2984T.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.RT2982.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.RT2982.PB801:
TP.R69 PD64:
T.MS608.61: Source 2580
T.MS608.81: Source 2580
VS.SP33811.2: Input/Source 208
ZP.VST6A338.PB818: Source 2580
T.R83.031: Menu 1147
T.R85.031: Menu 1147
TR.85.03 Menu 1147
T56J.11.2 Menu 1147
VS.Tp53U61.2: Input 208
VS.Tp53U71.2: Input 208
VS.TP56L62.2: Menu 1147
T.VST59.031: Menu 1147
TP.VST59s.PB813 Menu 1147
CV56BL-L: Input 2580
CV56BL-Q24: Input 2580
CV56BL-Y24: Input 2580
SKR.03: Menu 1147
SKR.801 Menu 1147
SKR.816: Menu 1147
SKR.819: Menu 1147
LAD.MV56U.A36 Menu 1147
LAD.MV56U.A48 Menu 1147
LAD.MV56U.A75 Menu 1147
LAD.MV56U.B48 Menu 1147
LAD.MV56U.C36 Menu 1147
LAD.MV59S.I Menu 7710
LAD.MV59S.G Menu 7710
LAD.MV59S.Q Menu 7710
LAD.MV59S.G Menu 7710
LAD.MV9.R: Menu 710
LAD.MV9.P: Menu 1147
T.VST29.03 Menu 1147
T.V56.03 Menu 1147
T.VST59.031 .A81 A8 Menu 1147
T5964.81 Menu 1147
T.VST29.61 C Menu 1147
CVMV26L-A-20 Input 2580
CV182L_B Input 2580
SP208ESA HK-7050A-V2.08-E Menu 7050
T.MS18VG.72 Menu 1147
T.VST59.A5 Menu 1147
CV181 L-Y Input 2580
T.VST.29.61 C Menu 1147
T.VST59.62 Menu 1147
T.VST59S. 73 Menu 1147
TP.VST59.P83 Menu 1147
T.MT8223.3B Menu 1147
T.MS.18VG.81 B Menu 1147
T.MS18VG.71A Menu 1147
CV309H-X Source 2580
TP.VST59.PB819 Menu 2008
CV56BH-Q28: Input 2580
CV56BH-Q32: Input 2580
CV56BH-Q42: Input 2580
CV56XH-U32: Input 208
CV56XH-U42: Input 208
CV56XH-U50: Input 208
China Universal Board/ Jumper Board Service Menu Code
Menu 1147
Menu 1150
Menu 1167
Menu 1185
Menu 1187
Menu 1197
Menu 1199
Menu 1950
Menu 1973
Menu 1999
Menu 2008
Menu 2383
Menu 2387
Menu 2508
Menu 2580
Menu 2588
Menu 2611
Menu 2880
Menu 2888
Menu 0000
Menu 208
Menu 0101
Menu 710
Menu 1234
Menu 4711
Menu 4725
Menu 5880
Menu 6181
Menu 7050
Menu 7168
Menu 7343
Menu 7710
Menu 8093
Menu 8500
Menu 8202
Menu 8893
Menu 8896
Menu 9301
Menu 9380
Menu 9385
Menu 9527
Menu 9735
Menu 9883
Input 1147
Input 2580
Input 0000
Input 208
Source/Input 308
Input 3195
Source 0000
Source 2283
source 2285
Source 2580
Source 2583
Source 258
Source 2587
Source 3137
Source 3138
Source 3195
Source 6483
Source 7343
Mute 6483)